දිවයින පුරා පොලිස් ඇඳිරි නීතිය ක්‍රියාත්මකයි

දිවයින පුරා අද(21) ප.ව 6.00 සිට හෙට(22) පෙ.ව 6.00 දක්වා පොලිස් ඇඳිරි නීතිය ප්‍රකාශ කිරීමට ජනාධිපතිවරයා විසින් පොලිස්පතිවරයාට උපදෙස් දී තිබේ.

Leave A Reply

Your email address will not be published.